Piece table

Предадени решения

Краен срок:
07.11.2018 17:00
Точки:
10

Срокът за предаване на решения е отминал

В тази задача ще трябва да имплементирате основната функционалност на един потенциален текстови редактор. Той трябва да може да работи с подадено съдържание на въображаем файл, да предоставя неговото съдържание, да позволява редактиране, undo и redo.

Една от популярните структури за имплементиране на тази функционалност е piece table (на места можете да я срещтнете и като piece chain).

За имплементацията на таблицата, са ни нужни два буфера:

 • Първият (file buffer) съдържа целият зареден файл, преди всякакви редакции. Той никога не търпи промени в процеса на работа (read-only). В рамките на тази задача ще го наричаме "origin".

 • Вторият буфер съдържа само добавеното съдържание във файла. Съдържанието на този буфер може само да расте, веднъж добавени данни там, те не търпят изтриване в процеса на работа (append-only). В рамките на тази задача ще го наричаме "add".

Таблицата съдържа "парчета", които описват част от съдържание във файла, въз основа на това, в кой буфер се намират. Едно парче можем да представим със следната структура:

struct {
  origin bool
  offset int
  length int
}
 • origin указва дали съдържанието, към което сочи се намира в origin буфера.

 • offset указва от кой байт в горепосочения буфер започва съдържанието на това парче.

 • length указва дължината на въпросното съдържание.

При първоначалното отваряне на даден файл целият файл се описва от едно парче, което е единственият запис в таблицата.

Пример:

Отваряме файл със съдържание A large span of text. Origin буферът изглежда така:

origin

Add буферът е празен, а таблицата с парчета изглежда така:

table0

Потребителят решава да добави думата "English" преди последната дума, за да получи файл със съдържание: A large span of English text. Добавяме в add буфера English:

add

Обърнете внимание, че размерът на add буфера е по-голям от необходимото. Това е допустимо, но не задължително. Таблицата ни вече изглежда така:

table1

Въображаемият ни потребител решава да изтрие думата large. Това не води до никакви промени в нашите буфери, тъй като нищо никога не се трие от тях. Таблицата се променя до:

table2

Задача

Задачата ви е да създадете тип, който имплементира следния интерфейс:

type Editor interface {
  // Insert text starting from given position.
  Insert(position uint, text string) Editor

  // Delete length items from offset.
  Delete(offset, length uint) Editor

  // Undo reverts latest change.
  Undo() Editor

  // Redo re-applies latest undone change.
  Redo() Editor

  // String returns complete representation of what a file looks
  // like after all manipulations.
  String() string
}

Също така се очаква и да добавите функция, която създава стойност на вашия тип, от подаден origin буфер.

func NewEditor(string) Editor

Пример

Горният пример би трябвало да може да бъде пресъздаден с помощта на вашата имплементация по този начин:

var f = NewEditor("A large span of text")
f.String() // "A large span of text"

f = f.Insert(16, "English ")
f.String() // "A large span of English text"

f = f.Delete(2, 6)
f.String() // "A span of English text"

Забележки/Препоръки:

 • Внимание: когато предавате решение, трябва да включите в него дефиницията на Editor интерфейса, за да успеете да предадете решението си.
 • Обърнете внимание, че никой от методите не връща грешка. Това ще рече, че очакваме да се справяте с твърде големи стойности на position, offset и length:
  • Твърде голяма стойност на position при Insert трябва да се държи като обикновено добавяне на края на файла. NewEditor("foo").Insert(453, ".") трябва да се държи като NewEditor("foo").Insert(3, ".").
  • Твърде голяма стойност на offset при Delete не трябва променя файла. Тази операция не прави нищо: NewEditor("foo").Delete(300, 1)
  • Твърде голяма стойност на length при Delete трябва да стига до края на файла. NewEditor("foo").Delete(1, 300) трябва да се държи като NewEditor("foo").Delete(1, 2).
 • Обърнете внимание на факта, че всеки един от методите връща редактор. Това все пак не означава, че е задължително да създавате нов редактор, който да връщате. Решението дали да го правите, или да мутирате текущия е ваше.
 • add буферът може да расте до безкрайност.
 • Не се фокусирайте да оптимизирате тези алокации особено много. Напълно ок е да решите, че по подразбиране add буферът е X символа и ако се налага просто удвоява размера си.
 • При отваряне на файл add буферът е празен и е напълно в реда на нещата дори да не е алокиран (т.е. да е nil).
 • Вашият тип не трябва да се казва Editor, тъй като вече имате такъв дефиниран интерфейс в sample тестовете. Напълно допустимо е този тип да не бъде exported.
 • Undo преди извършена операция не трябва да прави нищо.
 • Redo преди изпълнено Undo (или след всички възможни Redo-та) не трябва да прави нищо.
 • След Undo всяка редакция се предполага да инвалидира следваща Redo операция.
 • Операциите Insert и Delete очакват position, offset и length в байтове, а не в символи. Обърнете внимание на това при работа с unicode символи.