Cgo и build дълбини

12.12.2018

Но преди това

Въпроси за мъфини

Въпрос #1

Какво прави go generate ./...? Как?

Въпрос #2

Къде можете да видите документацията на gitlab.com/ivan/libawesome?

Въпрос #3

Кога работи вградения race detector? Как се ползва?

Въпрос #4

Как мога да направя файл в пакет, който се build-ва само в Линукс?

Въпрос #5

Днес ще видите

C? Go? Cgo!

C в .go файлове

package main

/*
#include <stdlib.h>
*/
import "C"

func Random() int {
  return int(C.random())
}

func Seed(i int) {
  C.srandom(C.uint(i))
}

Особености

// #cgo CFLAGS: -DPNG_DEBUG=1
// #cgo amd64 386 CFLAGS: -DX86=1
// #cgo LDFLAGS: -lpng
// #include <png.h>
import "C"
// #cgo pkg-config: png cairo

Go в .c файлове (1)

package goc

import "C"

//export GreetFromGo
func GreetFromGo(name string) {
  println("Hello from Go, ", name)
}

func main() {
  // Needed by cgo in order to generate a library
}

Go в .c файлове (2)

go build -buildmode=c-archive -o goc.a goc.go
extern void GreetFromGo(GoString p0);

Go в .c файлове (3)

#include "goc.h"
#include <stdio.h>

int main() {
 printf("Hi, I am a C program.\n");
 GoString name = {"Doycho", 4};
 GreetFromGo(name);
 return 0;
}
gcc -pthread -o out goc.c goc.a

Никога не е толкова просто

Стигне ли се до компилиране на C, забравете за лесно:

Но, за това пък, има много от:

Ситният шрифт (2)

Споделяне на памет, алокирана от Go е възможно ако:

runtime проверява за това и ако види нарушение crash-ва програмата.

Още от магиите на "C"

Error handling

n, err := C.sqrt(-1)

Function pointers

Мoля?

package main

// typedef int (*intFunc) ();
//
// int
// bridge_int_func(intFunc f)
// {
//   return f();
// }
//
// int fortytwo()
// {
//   return 42;
// }
import "C"
import "fmt"

func main() {
  f := C.intFunc(C.fortytwo)
  fmt.Println(int(C.bridge_int_func(f)))
  // Output: 42
}

Друг начин за викане на Go от C

package main

func Add(a, b int) int {
  return a + b
}

Друг начин за викане на Go от C (2)

#include <stdio.h>

extern int go_add(int, int) __asm__ ("example.main.Add");

int main() {
 int x = go_add(2, 3);
 printf("Result: %d\n", x);
}

Друг начин за викане на Go от C (3)

all: main

main: foo.o bar.c
  gcc foo.o bar.c -o main

foo.o: foo.go
  gccgo -c foo.go -o foo.o -fgo-prefix=example

clean:
  rm -f main *.o

Указатели без граници

package unsafe

Декларира невинно изглеждащите:

реално тези дефиниции съществуват главно за документация, имплементацията е в компилатора.

Safety third

unsafe.Pointer има четири важни харектеристики

Това е практическо заобикаляне на типовата система в Go.

Unsafe пример:

package main

/*
#include <stdlib.h>
*/
import "C"
import (
  "fmt"
  "unsafe"
)

func main() {
  cs := C.CString("42")      // alloc on C's heap
  defer C.free(unsafe.Pointer(cs)) // don't leak
  answer := C.atoi(cs)
  fmt.Println(answer)
}

Адресна аритметика:

package main

import "unsafe"
import "fmt"

type slice struct {
  array   unsafe.Pointer
  size, _cap int
}

func main() {
  var p = []string{"Hello", " "}
  p = append(p, "World!")
  var s = (*slice)(unsafe.Pointer(&p))
  var sizeOfString = unsafe.Sizeof("")
  fmt.Printf("size=%d, cap=%d\n", s.size, s._cap)
  for i := 0; s.size > i; i++ {
    fmt.Printf("[%d]: `%s`\n", i,
      *(*string)(unsafe.Pointer(uintptr(s.array) + uintptr(i)*sizeOfString)))
  }
}

Go in Go

С? Защо?

Компилатор

Runtime

Как се махат хиляди редове С?

Също преминали в Go Land:

Go assembler

Go assembler

IBM System/360

1    PRINT NOGEN
2 STOCK1 START 0
3 BEGIN BALR 11,0
4    USING *,11
5    MVC  NEWOH,OLDOH
6    AP  NEWOH,RECPT
7    AP  NEWOH,ISSUE
8    EOJ
11 OLDOH DC  PL4'9'
12 RECPT DC  PL4'4'
13 ISSUE DC  PL4'6'
14 NEWOH DS  PL4
15    END  BEGIN

Apollo 11 Guidance Computer

# TO ENTER A JOB REQUEST REQUIRING NO VAC AREA:

     COUNT   02/EXEC
        
NOVAC   INHINT
     AD    FAKEPRET   # LOC(MPAC +6) - LOC(QPRET)
     TS    NEWPRIO   # PRIORITY OF NEW JOB + NOVAC C(FIXLOC)

     EXTEND
     INDEX   Q      # Q WILL BE UNDISTURBED THROUGHOUT.
     DCA    0      # 2CADR OF JOB ENTERED.
     DXCH   NEWLOC
     CAF    EXECBANK
     XCH    FBANK
     TS    EXECTEM1
     TCF    NOVAC2    # ENTER EXECUTIVE BANK.

Използван за ходене до луната

Маргарет Хамилтън

PDP-10

TITLE  COUNT
 
A=1               ;Define a name for an accumulator.

START: MOVSI A,-100      ;initialize loop counter.
                ;A contains -100,,0
LOOP:  HRRZM A,TABLE(A)    ;Use right half of A to index.
    AOBJN A,LOOP      ;Add 1 to both halves (-77,,1 -76,,2 etc.)
                ;Jump if still negative.
    .VALUE         ;Halt program.

TABLE: BLOCK 100        ;Assemble space to fill up.

END START            ;End the assembly.

PDP-11

/ a3 -- pdp-11 assembler pass 1

assem:
    jsr   pc,readop
    jsr   pc,checkeos
    br   ealoop
    tst   ifflg
    beq   3f
    cmp   r4,$200
    blos  assem
    cmpb  (r4),$21  /if
    bne   2f
    inc   ifflg
2:
    cmpb  (r4),$22  /endif
    bne   assem
    dec   ifflg
    br   assem

Motorola 68000

strtolower   public
        link  a6,#0      ;Set up stack frame
        movea  8(a6),a0    ;A0 = src, from stack
        movea  12(a6),a1    ;A1 = dst, from stack
loop      move.b (a0)+,d0    ;Load D0 from (src)
        cmpi  #'A',d0     ;If D0 < 'A',
        blo   copy      ;skip
        cmpi  #'Z',d0     ;If D0 > 'Z',
        bhi   copy      ;skip
        addi  #'a'-'A',d0   ;D0 = lowercase(D0)
copy      move.b d0,(a1)+    ;Store D0 to (dst)
        bne   loop      ;Repeat while D0 <> NUL
        unlk  a6       ;Restore stack frame
        rts           ;Return
        end

CRAY-1

ident slice
     V6    0        ; initialize S
     A4    S0       ; initialize *x
     A5    S1       ; initialize *y
     A3    S2       ; initialize i
loop   S0    A3
     JSZ    exit      ; if S0 == 0 goto exit
     VL    A3       ; set vector length
     V11    ,A4,1      ; load slice of x[i], stride 1
     V12    ,A5,1      ; load slice of y[i], stride 1
     V13    V11 *F V12   ; slice of x[i] * y[i]
     V6    V6 +F V13    ; partial sum
     A14    VL       ; get vector length of this iteration
     A4    A4 + A14    ; *x = *x + VL
     A5    A5 + A14    ; *y = *y + VL
     A3    A3 - A14    ; i = i - VL
     J    loop
 exit

Go assembler

Имат доста обща структура:

subroutine header
label:
  instruction operand...  ; comment
  ...

Нека ги направим еднакви!

Чрез собствен assembler, който след това лесно се превежда до реалния на всяка машина.

Един пример

Нека разгледаме go програмата

package add

func add(a, b int) int {
  return a + b
}

И сега генерирания assembly

32-bit x86 (386)

TEXT add(SB), $0-12
  MOVL  a+4(FP), BX
  ADDL  b+8(FP), BX
  MOVL  BX, 12(FP)
  RET

64-bit x86 (amd64)

TEXT add(SB), $0-24
  MOVQ  b+16(FP), AX
  MOVQ  a+8(FP), CX
  ADDQ  CX, AX
  MOVQ  AX, 24(FP)
  RET

64-bit arm (arm64)

TEXT add(SB), $-8-24
  MOVD  a(FP), R0
  MOVD  b+8(FP), R1
  ADD   R1, R0
  MOVD  R0, 16(FP)
  RET

S390 (s390x)

TEXT add(SB), $0-24
  MOVD  a(FP), R1
  MOVD  b+8(FP), R2
  ADD   R2, R1, R1
  MOVD  R1, 16(FP)
  RET

64-bit Power (ppc64le)

TEXT add(SB), $0-24
  MOVD  a(FP), R2
  MOVD  b+8(FP), R3
  ADD   R3, R2
  MOVD  R2, 16(FP)
  RET

... and so on

На практика са еднакви.

Какво се печели?

Пример?

Повече от командир Pike

Go linker

GODEBUG

Добре, компилира се!

Повече информация

export GODEBUG="name=flag"

Пример:

export GODEBUG="gctrace=2,invalidptr=1"

Позволява:

...

GOGC

GOMAXPROCS

Въпроси?