Concurrency 101

07.11.2018

Но преди това...

Въпрос за мъфин #1

Какво е интерфейс?

Въпрос за мъфин #2

Как се създават нови типове?

Въпрос за мъфин #3

type A struct {
  a int
}
type B struct {
  a float64
}
type C struct {
  A
  B
}
var c C

Какво е c.a?

Отговор:
- Компилатора ще ни каже грешка защото не знае кое a имаме предвид.
- c.A.a е int
- c.B.a е float64

Въпрос за мъфин #4

По какъв начин показваме, че тип имплементира интерфейс?

Какво ще говорим днес?

Що е то конкурентност?

Магически паралелизъм?

Конкурентност

Паралелизъм

Конкурентност с/у Паралелизъм

Обяснение с малко повече gophers

CPU скорост vs. производителност

IO-bound vs. CPU-bound

Подходи за конкурентност

А как синхронизираме различните задачи?

В C ползват вилици

#include <stdio.h>

int main()
{
  printf("before\n");
  if (fork())
    printf("parent\n");
  else
    printf("child\n");
  printf("both\n");
}

Синхронизация на вилици

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
  pid_t pid = fork();
  if (pid == 0) {
    printf("child sleeping...\n");
    execl("/bin/sleep", "/bin/sleep", "2", (char *) 0);
  } else {
    waitpid(pid, NULL, 0);
  }
  printf("done!\n");
  return 0;
}

Предимства и недостатъци на fork

Против:

За:

В Go се правим на модерни

Нишки

Нишки в C

void *ticker(void *x_void_ptr) {
  while (42) {
    sleep(1);
    printf("tick\n");
  }

  return NULL;
}

int main() {
  pthread_t ticker_thread;

  if(pthread_create(&ticker_thread, NULL, ticker, NULL)) {
    fprintf(stderr, "Error creating thread\n");
    return 1;
  }

  if(pthread_join(ticker_thread, NULL)) {
    fprintf(stderr, "Error joining thread\n");
    return 2;
  }

  return 0;
}

Нишки в Python

def ticker():
  while 42:
    print("Tick!")
    time.sleep(1)

thread = threading.Thread(target=ticker)
thread.daemon = True
thread.start()

или

class TickerThread(threading.Thread):
  def run(self):
    while 42:
      print("Tick!")
      time.sleep(1)

thread = TickerThread()
thread.start()
# ...
thread.join()

Goroutines

Скучно

За да се съсредоточим върху това, което се опитваме да кажем ще дадем скучен пример.

package main

import (
	"fmt"
	"time"
)

func main() {
  boring("boring!")
}

func boring(msg string) {
  for i := 0; ; i++ {
    fmt.Println(msg, i)
    time.Sleep(1 * time.Second)
  }
}

За конкурентноста тайминга е важен. Нека е малко по - непредвидим.

Малко по - малко скучно

Ще сложим случайно време за сън.

package main

import (
	"fmt"
	"math/rand"
	"time"
)

func main() {
  boring("boring!")
}

func boring(msg string) {
  for i := 0; ; i++ {
    fmt.Println(msg, i)
    time.Sleep(time.Duration(rand.Intn(1e3)) * time.Millisecond)
  }
}

Скучната ни програма ще продължи да работи така до безкрайност. Като много скучна лекция, от която ви е неудобно да си тръгнете.

Да я игнорираме

Скучната програма не заслужава вниманието ни, нека не я чакаме.

С go пускаме функция нормално, но пускащия няма нужда чака приключването й.

Пускаме goroutine.

package main

import (
	"fmt"
	"math/rand"
	"time"
)

func main() {
  go boring("boring!")
}

func boring(msg string) {
  for i := 0; ; i++ {
    fmt.Println(msg, i)
    time.Sleep(time.Duration(rand.Intn(1e3)) * time.Millisecond)
  }
}

Когато main приключи програмата спира.

Да я игнорираме малко по - малко

package main

import (
	"fmt"
	"math/rand"
	"time"
)

func main() {
  go boring("boring!")
  fmt.Println("Listening.")
  time.Sleep(2 * time.Second)
  fmt.Println("You are way too boring. I am leaving.")
}

func boring(msg string) {
  for i := 0; ; i++ {
    fmt.Println(msg, i)
    time.Sleep(time.Duration(rand.Intn(1e3)) * time.Millisecond)
  }
}

Изпълнявахме main и скучната функция едновременно.

С края на main дойде и края на скучната функция.

Какво е Goroutine

Вдъхновено от

Проблеми, свързани с нишки

От това, че имат една и съща памет, следва, че могат да достъпват едни и същи променливи

int i = 0

thread1 { i++ }
thread2 { i++ }

wait { thread1 } { thread2 }
print i

Тук i накрая може да бъде 1 или 2.

Критични секции

В Go имаме Semaphores и Message passing

Communicate by sharing vs. Share by communicating

Communicate by sharing vs. Share by communicating

Channels

Употреба на канали

intChannel := make(chan int)
ch := make(chan []string, 100)
ch <- 64
read := <-ch

IO в канал

Операциите по изпращане и получаване се изпълняват с оператора <-

Simple demo:

package main

import "fmt"

func main() {
  ch := make(chan string)
  go func() {
    fmt.Printf("Goroutine received: %s\n", <-ch)
    ch <- "Hello from the other side"
  }()

  ch <- "Hello, can you hear me?"
  fmt.Printf("Main received: %s", <-ch)
}

Затваряне

Канал може да бъде затворен:

close(ch)

Каналите са първокласни обекти в Go

c := make(chan chan int)
func doSomething(input chan string) {
 // do something
}
func doSomethingElse() chan string {
 result := make(chan string)
 return result
}

range

Помните ли как ви казахме, че range е нещо супер яко?

for val := range ch {
  fmt.Printf("Recieved: %#v\n", val)
}

Ограничени канали

package main

import (
	"fmt"
	"math/rand"
	"time"
)

func init() {
	rand.Seed(time.Now().Unix())
}

func randomFeed(count, max int) <-chan int {
  c := make(chan int)

  go func() {
    for i := 0; i < count; i++ {
      c <- rand.Intn(max)
    }
    close(c)
  }()

  return c
}

func main() {
  feed := randomFeed(10, 100)
  for v := range feed {
    fmt.Println(v)
  }
}

Deadlock

package main

func main() {
  c := make(chan int)
  c <- 42
  val := <-c
  println(val)
}

nil channel

Никога не използвайте неинициализиран канал!

package main

func main() {
  var c chan string
  c <- "ping" // deadlock
}
package main

import "fmt"

func main() {
  var c chan string
  fmt.Println(<-c) // deadlock
}

Пример за синхронизация

package main

import (
	"fmt"
	"time"
)

func main() {
  c := make(chan int)

  go func() {
    fmt.Println("SCV: Reportin' for duty")
    time.Sleep(2 * time.Second)
    fmt.Println("SCV: Job's finished!")
    c <- 1
  }()

  fmt.Println("Main does other time-consuming work...")
  time.Sleep(1 * time.Second)
  fmt.Println("Main is done")
  <-c

  fmt.Println("Everyone is done")
}

По-сложен пример

var sem = make(chan struct{}, MaxOutstanding)

func init() {
  for i := 0; i < MaxOutstanding; i++ {
    sem <- struct{}{}
  }
}

func handle(r *Request) {
  <-sem
  process(r)
  sem <- struct{}{}
}

func Serve(queue chan *Request) {
  for {
    req := <-queue
    go handle(req)
  }
}

Затваряне на канали

package main

import "fmt"

func main() {
  ch := make(chan string)

  go func(output chan string) {
    for i := 0; i < 5; i++ {
      output <- fmt.Sprintf("sending N=%d", i)
    }
    close(output)
  }(ch)

  for i := 0; i < 7; i++ {
    val, ok := <-ch
    fmt.Printf("Recieved: %#v, %#v\n", val, ok)
  }

  ch <- fmt.Sprintf("where is your towel?")
}

Домашно

Въпроси?