Типове и интерфейси

31.10.2018

Но преди това...

Въпрос за мъфин #1

Как увеличаваме броя елементи в един масив? Можем ли да сравняваме масиви с оператора "==" ?

Въпрос за мъфин #2

arr := [6]float64{1, 2, 3, 4, 5, 6}
x := arr[1:]
y := append(x, 4)

Какви типове имат arr, x, y?
Какво ще върнат len(x), cap(x), len(y), cap(y)?

Въпрос за мъфин #3

Кои от следните типове са допустими ключове на map?

Въпрос за мъфин #3

Отговор:

package main

import (
	"fmt"
)

func main() {
  slice := []int{1, 2, 3}
  fmt.Printf("%+v\n", map[*[]int]int{&slice: 5})
}

Въпрос за мъфин #4

Каква е разликата между new() и make(), кога се ползва едното и кога другото и какво връщат?

Въпрос за мъфин #5

Как инициализираме thread-safe slice или map?

Типове и интерфейси

Собствени типове

type integer int
type float float64
type chars string

Нека разгледаме функцията Abs

func Abs(i integer) integer {
  switch {
  case i < 0:
    return -i
  case i == 0:
    return 0
  default:
    return i
  }
}

var number integer = -42
positiveInteger := Abs(number)

"Обектно-ориентираният" начин да се направи подобно нещо

func (i integer) Abs() integer {
  switch {
  case i < 0:
    return -i
  case i == 0:
    return 0
  default:
    return i
  }
}

var number integer = -42
number.Abs()

Какво точно е метод?

Що е то receiver-а?

По стойност

Като указател

Няма различен синтаксис за използването на двата вида receiver-и.

Пример

package main

import "fmt"

type integer int

func (i integer) Abs() integer {
  switch {
  case i < 0:
    return -i
  case i == 0:
    return 0
  default:
    return i
  }
}

func (i *integer) Increment() {
  *i++
}

func main() {
  var number integer
  number = -42

  number.Increment()
  fmt.Println(number.Abs())
}

nil обекти

Извикването на методи работи дори с nil pointers към обекти:

package main

import "fmt"

type integer int

func (i *integer) Increment() {
  fmt.Println("Incrementing...")
  *i++
}

func main() {
  var number *integer
  number.Increment()
  fmt.Println(number)
}

Внимавайте с тях :)

struct

type Rectangle struct {
  X, Y int
}

type Triangle struct {
  X, Y, Z int
}

Методи за тези типове

func (r *Rectangle) Area() float64 {
  return float64(r.X * r.Y)
}

func (r *Rectangle) Circumference() int {
  return 2 * (r.X + r.Y)
}

func (t *Triangle) Area() float64 {
  p := float64(t.Circumference() / 2)
  return math.Sqrt(p * (p - float64(t.X)) * (p - float64(t.Y)) * (p - float64(t.Z)))
}

func (t *Triangle) Circumference() int {
  return t.X + t.Y + t.Z
}

"Завързани" методи

package main

import "fmt"

type greeter struct {
  Name string
}

func (g *greeter) SayHi(name string) {
  fmt.Printf("Hi, %s! I am %s (%p)\n", name, g.Name, g)
}

func main() {
  var p = &greeter{Name: "p"}
  pGreeter := p.SayHi

  fmt.Printf("Calling p.SayHi:\n")
  p.SayHi("Pesho")

  fmt.Printf("Calling pGreeter:\n")
  pGreeter("Pesho") // The same as p.SayHi("Pesho")

  unboundGreeter := (*greeter).SayHi
  fmt.Printf("Calling unboundGreeter:\n")
  unboundGreeter(p, "Gosho")

  unboundGreeter(&greeter{Name: "other"}, "Maria")
}

Интерфейси

Stringer

type Stringer interface {
  String() string
}

Това е интерфейс от стандартната библиотека, дефиниран в пакета fmt.

Ако имплементираме този интефейс за наш тип, може да променим начина, по който fmt.Printf() го принтира чрез %s.

package main

import (
	"fmt"
	"strconv"
)

type myint uint64

func (i myint) String() string {
  return "myint in binary is " + strconv.FormatUint(uint64(i), 2)
}

func main() {
  var i myint
  i = 5
  fmt.Printf("Value: %s\n", i)
}

Структура

type Binary uint64

По-подробно обяснение може да намерите тук: research.swtch.com/interfaces

Дефиниция на интерфейс

type Shape interface {
  Area() float64
  Circumference() int
}

Пример

package main

import (
	"fmt"
	"math"
)

// start interface OMIT
type Shape interface {
	Area() float64
	Circumference() int
}

// end interface OMIT

// start types OMIT
type Rectangle struct {
	X, Y int
}

type Triangle struct {
	X, Y, Z int
}

// end types OMIT

// start methods OMIT
func (r *Rectangle) Area() float64 {
	return float64(r.X * r.Y)
}

func (r *Rectangle) Circumference() int {
	return 2 * (r.X + r.Y)
}

func (t *Triangle) Area() float64 {
	p := float64(t.Circumference() / 2)
	return math.Sqrt(p * (p - float64(t.X)) * (p - float64(t.Y)) * (p - float64(t.Z)))
}

func (t *Triangle) Circumference() int {
	return t.X + t.Y + t.Z
}

// end methods OMIT

func sumOfCircumferences(shapes ...Shape) int {
  sum := 0
  for _, shape := range shapes {
    sum += shape.Circumference()
  }
  return sum
}

func biggestArea(shapes ...Shape) (result float64) {
  for _, shape := range shapes {
    area := shape.Area()
    if area > result {
      result = area
    }
  }
  return result
}

func main() {
  rect := &Rectangle{X: 12, Y: 64}
  tr := &Triangle{X: 12, Y: 64, Z: 50}
  fmt.Println(sumOfCircumferences(rect, tr))
  fmt.Println(biggestArea(rect, tr))
}

Вложени типове

Композиция

Конструираме един тип, комбинирайки няколко прости други типa.

* Пример:
Искаме да си направим smartphone. Не откриваме топлата вода, а просто го наблъскваме с каквито джаджи се сетим.

type Smartphone struct {
  phone   BasicPhone
  camera  CameraModule
  wifi   WiFiModule
  screen  MultiTouchScreen
  battery  DamnHugeBattery
  gyroscope SmallGyroscope
  gps    GPSModule
  secret  CanOpener
}

Всеки един от тези типове отговаря за точно едно нещо и може да бъде използвано самостоятелно.

Квази-Наследяване

Вярваме, че знаете как работи то. Дори сме сигурни, че сте правили хора и студенти:

package main

import "fmt"

type Person struct {
  firstName, lastName string
}

func (p Person) Name() string {
  return p.firstName + " " + p.lastName
}

type Student struct {
  Person
  facultyNumber int16
}

func main() {
  s := Student{Person{"Иван", "Иванов"}, 123}
  fmt.Printf("We have a student with name %s and FN %d", s.Name(), s.facultyNumber)
}

Вложеният тип Person е анонимен, което присвоява всичките му методи и атрибути на базовия тип.

Множествено "наследяване"

Да, имате право на много анонимни вложени типа.

Не, това не е яко.

Да, не очакваме да го ползвате често.

Duck typing

Всеки обект имплементира празния интерфейс:

interface{}

Съответно на променлива от такъв тип може да присвоим всякаква стойност!

Но с нея не можем да правим абсолютно нищо :)

Това може да звучи безполезно, но не е, тъй като имаме...

Type Assertion

package main

import "fmt"

func main() {
  var value interface{}
  value = 20
  value = "asd"

  if str, ok := value.(string); ok {
    fmt.Printf("We have a %T: %v\n", str, str)
  } else {
    fmt.Println("Oops, not a string")
  }
}

В str ще имаме стойността на value, ако тя наистина е била от тип string.

Type Switch

package main

import "fmt"

type mystruct struct{ a, b int }

func (m mystruct) String() string {
  return fmt.Sprintf("mystruct(%d, %d) yo!", m.a, m.b)
}

func stringify(value interface{}) string {
  switch s := value.(type) {
  case string:
    return s
  case fmt.Stringer:
    return s.String()
  case int, uint:
    return fmt.Sprintf("%06d", s) // leftpad
  default:
    return "No clue, mate :)"
  }
}

func main() {
  fmt.Printf("%#v\n", stringify(mystruct{1, 2}))
}

Така може да правим различни неща въз основа на типа на променлива.

JSON

package main

import (
	"encoding/json"
	"fmt"
)

type Rectangle struct {
  X, Y int
}

func main() {
  var empty interface{}
  emptyRect := new(Rectangle)

  rect := &Rectangle{X: 12, Y: 64}

  marshalledRect, _ := json.Marshal(rect)
  fmt.Printf("%s\n", marshalledRect)

  json.Unmarshal(marshalledRect, emptyRect)
  fmt.Printf("%#v\n", emptyRect)

  json.Unmarshal(marshalledRect, &empty)
  fmt.Printf("%#v\n", empty)
}

JSON

type Marshaler interface {
  MarshalJSON() ([]byte, error)
}

type Unmarshaler interface {
  UnmarshalJSON([]byte) error
}

JSON

package main

import (
	"encoding/json"
	"fmt"
)

type Triangle struct {
	X, Y, Z int
}

func (t *Triangle) MarshalJSON() ([]byte, error) {
  return json.Marshal(struct {
    X, Y, Z int
    Shape  string
  }{
    X:   t.X,
    Y:   t.Y,
    Z:   t.Z,
    Shape: "Триъгълник",
  })
}

func main() {
  tr := &Triangle{X: 12, Y: 64, Z: 50}
  marshalledTr, _ := json.Marshal(tr)
  fmt.Printf("%s\n", marshalledTr)
}

Type Aliases

type integerAlias = int

Не създава нов тип, a псевдоним на вече съществуващ тип

package main

type integer int

func isPositive(a integer) bool {
  return a > 0
}

type integerAlias = int

func isPositive1(a integerAlias) bool {
  return a > 0
}

func main() {
  a := 5
  isPositive(a) // cannot use a (type int) as type integer in argument to isPositive
  isPositive1(a)
}

Въпроси?